Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

Polityka Prywatności

Opis strony

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ARMS OBRÓT BRONIA I AMUNICJĄ RENATA GRZESIAK

 

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Pliki „Cookies”

VI. Zabezpieczenia

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. Arms Obrót Bronią i Amunicja Renata Grzesiak(w dalszej treści zwane ARMS \jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje:

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

Polityka prywatności danych osobowych:

 

    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.arms.com.pl, zwanej w dalszej treści SKLEPEM INTERNETOWYM

    Właścicielem SKLEPU INTERNETOWEGO i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest  Arms Obrót Bronią i Amunicja Renata Grzesiak, działające na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 9490470544, REGON: 241262495

    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem, -b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 

 

ARMS zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także podmiotów prawnych

    Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta Użytkownika.

    W przypadku rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz podaje następujące dane:

 

- Imię i nazwisko;

 

- Adres e-mail;

 

- Numer telefonu;

 

- NIP (w przypadku rejestracji firmy)

 

- Nazwę firmy;

 

- Datę urodzenia (w przypadku rejestracji osoby fizycznej)

 

    Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z ARMS

    Podczas korzystania ze stron Sklepu Internetowego pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu)

    Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym

    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest wymogiem prawnym związanym z przeciwdziałaniem terroryzmowi, a także wymogiem umownym oraz jest niezbędne prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być brak możliwości wykonania umowy sprzedaży.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 

     1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży produktu zgodnie z Regulaminem.

    2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 

- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 

- jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

- dla celów marketingu produktów oferowanych przez Sklep Internetowy

 

- do celów informacyjnych związanych z technicznym działaniem sklepu Internetowego np. jego wyłączeniem lub zmianami

 

- w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im

 

- do prawidłowego realizowania procedury reklamacyjnej

 

    Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

 

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 

 

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

2. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub

 

ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

3. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

4. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu Internetowego ARMS

5. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wspierającym operacyjnie wykonywanie Umowy, takim jak:

- obsługa księgowa

- podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską

- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi podatkowe i rachunkowe, prawne i konsultacyjne

6. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej bezpośrednio w mailu

7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: arms@interia.eu

 

 

 

V. PLIKI "COOKIES"

 

 

 

    Sklep Internetowy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

    Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

    W ramach Sklepu Internetowego stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

    - „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).- „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.- „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Sklepu Internetowego, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu Internetowego.

    Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 

 

 

VI. ZABEZPIECZENIA

 

 

 

    Sklep Internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep Internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

    Dane osobowe w Sklepie Internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

    Baza danych osobowych Użytkowników zgłoszona została do GIODO w dniu 2016-04-07r., numer zgłoszenia 9228/2016

    Strony internetowe Sklepu Internetowego zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana. Komputery ARMS korzystają z aktualnego oprogramowania antywirusowego.

    W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Sklepu Internetowego. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

    Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta na Sklepie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, otrzyma wiadomość elektroniczną, w której będzie zamieszczone odwołanie do dedykowanego formularza udostępnionego w Sklepie Internetowym, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość określenia nowego hasła.

    Sklep Internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

    administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

    Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: arms@interia.eu

    W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

    Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018

Produkty

Niestety, ta kategoria nie zawiera produktów.
Zapraszamy do przejrzenia asortymentu w pozostałych kategoriach.